مطالب مرتبط با کلید واژه " مجتمع اموزش فنون اهواز "


واحد ارزیابی و سنجش اثربخشی آموزشی

از آنجاییکه هدف نهایی آموزش کارکنان کارایی و اثربخشی بیشتر و درنهایت بهره وری مفید می باشد بنابراین بررسی و آگاهی از نتایج و بازده آموزش کارکنان لازمه فرآیند آموزشی و حلقه تکمیلی آموزش است. در حقیقت، ارزیابی اثربخشی آموزش ...

واحد شناسایی نیازها و برنامه ریزی آموزشی

نیازسنجی عبارتست از فرایندی نظام دار براساس جمع آوری و تحلیل اطلاعات در جهت تعیین اهداف، شناسایی بین وضع موجود و هدف ها ، با استفاده از تکنیکها و ابزار خاص و نهایتاً تعیین اولویتها برای عمل است. اما برنامه ...