تماس با کارشناسان آموزش

راههای ارتباطی با کارکنان واحد آموزش مجتمع آموزش فنون به شرح زیر می باشد:

مهرزاد الاسوند، رییس برنامه ریزی و خدمات آموزشی : ۳۴۱۲۱۶۴۶-۰۶۱

مهدی امانی شورباریکی،کارشناس ارشد برنامه ریزی و خدمات آموزشی: ۳۴۱۲۱۶۸۱-۰۶۱