کمیته انتشارات

توجه: این اساسنامه در حال به روز رسانی می‏باشد.

اساسنامه نامه‌ کمیته‌ چاپ‌ و انتشارات‌ مجتمع آموزش فنون اهواز

(مصوب‌ شورای آموزشی‌ مجتمع آموزش فنون اهواز مورخ‌ --/--/-- )

 

معرفی:

     کمیتۀ انتشارات مجتمع آموزش فنون با هدف تنظیم برنامه در راستای تعیین خطوط اصلی فعالیت‌های انتشاراتی از طریق جذب، تشویق و ترغیب استادان، محققان وکارشناسان برای تالیف، تدوین و ترجمه مقاله ها و جزوات، کتب و نرم افزارها و بسته های نرم افزاری، نشر نتایج بررسی، مطالعه و تحقیقات علمی، نظری و عملی در قالب جزوات آموزشی، کتاب و یا نرم افزار و بسته نرم افزاری جهت ایجاد بسترهای معتبر و قابل ارجاع برای تبادل نظر و استفاده ی کارآموزان در زمینه­های مختلف فنی، تخصصی، عمومی و مدیریت از یک سو و ارتقاء جایگاه علمی، فنی و مهارتی در صنعت نفت و داخل کشور از سوی دیگر تشکیل شده است. وظیفۀ انتقال دانش و تجربیات متخصصان و پژوهشگران به نسل­های بعد به ­وسیلۀ انتشار کتاب و جزوه در زمینه­های مختلف در کنار ماندگارسازی تجربیات مربوط به انتقال دانش فنی و تکنولوژی طرح­های بزرگ صنعتی و پروژه­های ملی در زمینه­های گوناگون از طریق انتشار گزارشهای فنی و تخصّصی داوری شدۀ آن­ها نیز بر عهدۀ این کمیته می­باشد.

 

فصل‌ اول‌ - کلیات‌

ماده‌ 1- کمیته چاپ و انتشارات‌ مجتمع آموزش فنون اهواز در مورخ --/--/-- تشکیل ‌ و بر طبق‌ مقررات‌ این‌ اساسنامه اداره‌ خواهد شد.

ماده 1- تعاریف

1-1-  مجتمع: منظور مجتمع آموزش فنون اهواز است.

1-2-  اثر: منظور هرگونه تالیف، تدوین، نگارش و یا ترجمه، و نرم افزار به زبان فارسی یا انگلیسی می‌باشد که برای چاپ و انتشار توسط صاحب اثر به کمیته ارائه می‌شود.

1-3- صاحب اثر: منظور شخص یا اشخاصی است که اثر را به یکی از شکل‌های بند 1-2 ارائه نماید و صاحب اثر می تواند از داخل و یا خارج مجتمع باشد حتی اگر صاحب اثر چند نفر باشند.

1-4- حقوق صاحب اثر: منظور مبلغ و یا موارد دیگری است که طبق قرارداد به پدیدآورنده و یا پدیدآورندگان اثر تعلق می‌گیرد.

1-5-کمیته انتشارات: منظور مجموعه افرادی است که مسئولیت اجرای این آئین نامه را به عهده دارند.

1-6- انتشارات مجتمع : عبارت است از کلیه آثار شامل جزوه، کتاب، نرم افزار و یا بسته ی نرم افزاری که به تصویب کمیته انتشارات مجتمع، به صور مختلف، منتشر گردد و روی جلد آنها نشانه مجتمع آموزش فنون اهواز، شماره ترتیب و عبارت (مجتمع آموزش فنون اهواز )چاپ شده باشد.

1-7- تألیف، گردآوری، تدوین، تنظیم : معمولاً به جای یکدیگر به کار برده می‌شود و می‌توان برای همه، تعریف زیر را به کار برد: پدید آوردن اثری که محتوای آن از جمع آوری و تنظیم مطالب آثار اشخاص یا منابع دیگر حاصل شده باشد.

1-8- ترجمه: پدید آوردن اثری که محتوای آن از اثری که قبلاً به زبان دیگری منتشر شده است برگرفته شده باشد.

1-9- نگارش: پدید آوردن اثری که محتوای آن از آثار دیگر برگرفته شده باشد امّا زبان اثر و شیوه ارائه محتوا از شخص پدیده آورنده ثانویه باشد.

1-10- به کوشش: گردآوری و تنظیم، و یا تصحیح و تدوین آثار دیگران

1-11- صاحب اثر : شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی که اثر را به یکی از صورتهای ذکر شده در بند الف، ارائه نماید حقوق معنوی و مادی اثر متعلق به اوست.

1-12- ارزیابی: ارزشیابی آثار ارائه شده به کمیته انتشارات برای یافتن نقص و کمبودها و تعیین ارزش و نوع ویرایش مورد نیاز اثر، همچنین مشاوره در انتخاب ویراستار و سایر ویژگیهای چاپ و نشر.

1-13- صفحه : قسمتی از اثر با قطع وزیری و یا A4  که حدود 300 کلمه را شامل شود. در آثاری که دارای فرمول و شکلهای متعددی باشد صفحه حسب مورد به تشخیص کمیبته انتشارات مجتمع تعیین می‌شود.

1-14- خرید دائمی اثر : واگذاری تمام حقوق مادی صاحب اثر برای همیشه و در تمام چاپها به انتشارات مجتمع طبق قرارداد منعقده فیمابین.

1-15- خرید موقت اثر : واگذاری تمام حقوق مادی صاحب اثر برای مدت و تیراژ معین و نوبت چاپ محدود به دانشگاه برابر قرارداد منعقده بین صاحب اثر و مجتمع.

1-16- حق‌الزحمه صاحب اثر : مبلغی که در ازای ارائه آثار، موضوع بند الف، طبق قرارداد، از طرف مجتمع به صاحب اثر پرداخت می‌شود.

1-17- قرارداد : سندی که میان مجتمع و صاحب اثر تنظیم و مبادله می‌شود و در آن مواردی چون میزان حق‌الزحمه، نحوه پرداخت، شیوه و مقطع زمانی تحویل اثر، تعداد صفحه، تیراژ و ضوابط چاپ و انتشار، مشخص می‌گردد.

1-18- ویرایش علمی/فنی/تخصصی : انجام هر گونه حک و اصلاح شامل بررسی موضوعی و تخصصی محتوای اثر، مقابله متن با اصل، رفع اشکالات و ابهامات، تحقیق در صحت یا سقم آن و بررسی منابع و مآخذ متن.

1-19- ‌ویرایش ادبی : انجام هرگونه حک و اصلاح شامل اصلاحات دستوری و سبکی متن، نشانه‌گذاری، رسم الخط، یکدست کردن پانوشتها، ارجاعات، نمودارها، جدولها، فهرستها، تصاویر و ... ، بازبینی واژه‌نامه در صورت ضرورت و پاراگراف بندی مطالب.

ماده 2- اعضای کمیته انتشارات:

        2-1-  اعضای کمیته انتشارات مرکب از :

............... خواهند بود، و توسط رییس مجتمع آموزش فنون اهواز در شورای آموزشی پیشنهاد و تعیین می‌شوند. مدت زمان عضویت اعضا با نظر رییس مجتمع و هماهنگی رییس کمیته تعیین می گردد.

تبصره 1 متخصصان مورد نظر با هماهنگی رییس گروه آموزشی و یا نماینده ایشان همزمان با ارسال اثر جهت طرح در کمیته، پیشنهاد و در صورت موافقت رئیس کمیته به منظور شرکت در جلسات از آنان دعوت به عمل خواهد آمد .

تبصره 2 کلیه جلسات کمیته با حضور رییس مجتمع برگزار می‌گردد.

 

ماده‌ 3-  هدف‌ کمیته‌ به‌ تبعیت‌ از برنامه‌های‌ مجتمع‌، ایجاد تسهیلات‌ لازم‌ درامر چاپ‌ و نشر کتب‌ و دیگر آثار ‌ و تأمین‌ نیازهای آموزشی کارآموزان‌ در مرحله‌ نخست‌، وانجام‌ سفارش‌ اشخاص‌حقیقی‌ وحقوقی‌درمرحله‌ بعدی‌ است‌. برای‌ نیل‌ به‌ این‌ اهداف‌، فعالیت‌های‌ ذیل انجام‌ می‌شود:

3-1- استفاده‌ و بهره‌برداری‌ کامل‌ از امکانات  چاپ‌ و انتشارات‌ مجتمع براساس‌ برنامه‌های‌ کوتاه‌ مدت‌ و دراز مدت‌ تدوین‌ شده‌ توسط‌ شورای‌ سیاست‌گذاری‌ مجتمع.‌

3-2-  اقدامات‌ لازم‌ برای ‌تأمین ‌اهداف ‌مجتمع‌ به‌ پیشنهاد شورای ‌سیاست‌گذاری‌ و رییس مجتمع

ماده‌ 4- مدت‌ فعالیت‌ کمیته‌ نامحدود و محل آن‌ در مجتمع آموزش فنون اهواز خواهد بود.

ماده‌5 - مؤسسه‌ دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ است‌ و بر وفق‌ مقررات‌ شرکت ملی نفت ایران و مدیریت مناطق نفت خیز جنوب  در‌ مجتمع اداره‌ می‌شود.

ماده‌ 6- مدیریت مجموع‌ درآمد های احتمالی کمیته، ناشی از چاپ و نشر آثار در حوزه مسئولیت های کمیته نمی باشد و تصمیم گیری در ارتباط با آنها به عهده شورای سیاست گذاری و رییس مجتمع می باشد.

تعریف اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر است:

 

فصل دوم اهداف 

ماده 7 اهداف کلی کمیته انتشارات مجتمع آموزش فنون اهواز عبارت است از :

7-1- چاپ و نشر آثار.

7-2- .......

 

فصل سوم کمیته انتشارات 

ماده 8- وظایف و مسئولیت ها:

8-1- ایجاد و ارتقاء دائمی یک اثر به زبان فارسی و یا انگلیسی

8-2- انتشار اثر به صورت کتاب با توجه به پیش بینی و صرفه اقتصادی.

8-3- حمایت از مولفین جزوات، کتب و سازندگان نرم افزار مختلف در زمینه­های مورد فعالیت مجتمع

8-4- تعیین داوران، مدرسین و یا کارشناسان جهت بررسی نظرات آنان و تایید نهایی کتب ، جزوات و نرم افزار گزارشهایی که در این زمینه انتشار می­یابد.

8-5- انجام اموری که در اساسنامه برای هر نشر از طرف مدیر مجتمع بر عهده کمیته انتشارات قرار می­گیرد.

8-6- گردآوری آمار و بانک اطلاعاتی مربوط به جزوات، کتب و نرم افزار موجود در این حوزه و به روزرسانی مستمر آن و ارائه به واحد آموزش مجتمع و روسای گروه های آموزشی جهت نگهداری در بانک­های اطلاعاتی مجتمع و گروه های آموزشی.

8-7- بررسی و اجرای ابلاغ‌ها و دستورالعمل‌های صادره از سوی مدیر مجتمع و یا شورای آموزشی مجتمع.

8-8- بررسی، تصویب یا عدم پذیرش اثر.

8-9- پیشنهاد ایجاد تالیف یا ترجمه کتب و یا جزوات و نرم افزار در ارتباط با دوره های آموزشی به متخصصان ذیربط، پس از تایید کمیته انتشارات.

8-10- تعیین داوران برای بررسی اثر ارائه شده.

8-11- تعیین ویراستارهای فنی، تخصصی و علمی برای آثار پذیرفته شده.

8-12- تعیین قالب شامل نوع حروف، تصاویر، قطع، و ... شمارگان آثار پذیرفته شده.

8-13-- پیگیری عقد قرارداد بین کمیته و صاحب اثر پذیرفته شده (در صورت وجود در خارج مجتمع)

8-14- تعیین چاپخانه مناسب و پیگیری عقد قرارداد بین مجتمع و چاپخانه برای چاپ آثار پذیرفته شده (در صورت نیاز به چاپخانه در خارج مجتمع)

8-15- اقدامات لازم جهت کسب مجوز از نهادهای ذیربط برای چاپ آثار پذیرفته شده در صورت نیاز.

8-16- تعیین حقوق صاحب اثر، داوری و ویراستاری مطابق دستورالعمل مصوب شورای آموزشی مجتمع.

8-17- تعیین اولویت نوبت چاپ آثار پذیرفته شده با توجه به امکانات مجتمع.

8-18- پیشنهاد به مدیر مجتمع  جهت اهداء آثار چاپ شده به اشخاص حقیقی و حقوقی.

 

ماده 9- کمیته انتشارات مجتمع آموزش فنون اهواز  در راستای اهداف خود و به منظور پیشبرد و ارتقاء دانش کارآموزان، براساس مفاد این آئین‌نامه اقدام به چاپ و انتشار آثار علمی می‌نماید.

9-1- مقاله های علمی مجتمع آموزش فنون اهواز از شمول این آئین‌نامه خارج بوده و تحت مقررات مربوط به خود منتشر می‌شوند.

 

ماده 10- قیمت اثر

10-1-بهاء هر جلد جزوه یا کتاب (یا بهای پشت جلد) به صورت زیر محاسبه می‌شود (A)

10-1-1- جمع چهار قلم زیر

مبلغ پرداخت شده به چاپ خانه (B)

حق داوری و ویراستاری (C)

هزینه‌های متفرقه (D)

مبلغ پرداخت شده به صاحب اثر (E) مطابق دستورالعمل مصوب شماره..........مورخ..................طی جلسه..............شورای آموزشی

10-1-2- تقسیم بر شمارگان (F)

10-1-3- به اضافه 25% حاصل تقسیم 4-1-1 به 4-1-2 (G)

  

ماده 11- پرداخت هزینهها، واریز مبالغ فروش و نگهداری آثار چاپ شده (در صورت تولید آثاری برای فروش)

11-1- کلیه هزینه‌های مرتبط به هر اثر چاپ شده از اعتبارات مجتمع پرداخت می‌شود.

11-2- کلیه مبالغ حاصل از فروش آثار چاپ شده به حساب‌ مجتمع واریز می‌شود.

11-3- آثار چاپ شده در محلی تحت نظر واحد آموزش برای فروش نگهداری می‌شود.

 

ماده 12- حقوق صاحب اثر (در صورت تولید آثاری برای فروش)

12-1- برای تالیف به فارسی تا 20% بهای پشت جلد ضرب در شمارگان به اضافه 25 جلد از اثر

12-2- برای تالیف به انگلیسی تا 25% بهای پشت جلد ضرب در شمارگان به اضافه 25 جلد از اثر

12-3- برای ترجمه تا 20% بهای پشت جلد ضرب در شمارگان به اضافه 25 جلد از اثر

12-4- برای تولید نرم افزار تا 20% بهای بسته به اضافه 25 نسخه از اثر.

12-4- در مواردی که صاحب اثر بیش از یک نفر باشند، تقسیم حقوق مربوط، طبق توافق کتبی صاحبان اثر انجام می‌گیرد.

 

13- حق داوری

13-1- برای آثاری به زبان فارسی 1500000 تا 2500000 ریال

13-2- برای آثاری به زبان انگلیسی 2500000 تا 4500000 ریال

13-3- برای آثاری به صورت نرم افزار یا بسته ی نرم افزاری 2500000 تا 4500000 ریال

 

ماده 14- حق ویرایش

حق ویرایش هر صفحه تایپ شده (با قطع وزیری و یا A4) به شرح زیر محاسبه می‌شود:

ویرایش فنی/تخصصی فارسی           40000 تا 50000 ریال

ویرایش علمی فارسی              25000 تا 35000 ریال

ویرایش ادبی فارسی              20000 تا 30000 ریال

ویرایش فنی/تخصصی انگلیسی      50000 تا 70000 ریال

ویرایش علمی انگلیسی              25000 تا 35000 ریال

 ویرایش ادبی انگلیسی              20000 تا 30000 ریال

 

ماده 15 : کمیته علاوه بر ارزیابان واجد صلاحیت داخلی، می تواند از ارزیابان واجد صلاحیت سایر مراکز علمی و یا فنی تخصصی خارج از مجتمع استفاده نماید.

لازم به ذکر است نتیجه ارزشیابی برای تصویب نهایی به کمیته عرضه خواهد شد.

تبصره 1-  رئیس کمیته می‌تواند در مواردی که اثر خاص برای چاپ ارائه می‌گردد افرادی دیگری را نیز برای بررسی و اظهار نظر دعوت کند. نظر این افراد جنبه مشورتی داشته و در کمیته حق رأی نخواهند داشت.

ماده 16 کمیته انتشارات تصویب آثاری را که چاپ آنها در سلسله انتشارات مجتمع مجاز خواهد بود به عهده دارد.

 

فصل چهارم پذیرش و نشر اثر

ماده 17 کمیته انتشارات مجتمع هر نوع اثر موضوع ماده 2 را به قلم اعضای کارکنان مجتمع و یا سایر محققان و ....، با رعایت مفاد این آیین نامه برای چاپ و نشر می‌پذیرد.

ماده 7 کمیته انتشارات حداکثر تا چهار ماه از تاریخ دریافت اثر نتیجه بررسی و اظهار نظر خود را به صاحب اثر اعلام می‌نماید و در صورتی که چاپ و نشر آن تصویب شده باشد نسبت به عقد قرارداد چاپ اقدام خواهد کرد.

تبصره 1 کمیته انتشارات مجاز است هر گونه ویرایش علمی و ادبی را که لازم بداند با اطلاع صاحب اثر انجام دهد.

تبصره 2 اخذ تصمیم درباره شیوه چاپ، نوع حروف، قطع کتاب، جلد و شمارگان چاپ  با کمیته انتشارات مجتمع است.

ماده 18 کمیته انتشارات مجتمع می‌تواند از طریق مشارکت با صاحب اثر یا مؤسسات و ناشران داخلی یا خارجی و بر اساس قرارداد، اثری را منتشر نماید.

ماده 19 حق الزحمه‌ صاحب اثر، پس از تصویب کمیته انتشارات مجتمع، بر اساس آخرین مصوبه شورای آموزشی، تعیین خواهد شد . کمیته انتشارات مجتمع می‌تواند در موارد خاص با ارائه گزارش تا 25 % علاوه بر نرخهای تعیین شده، به رییس مجتمع پیشنهاد نماید.

ماده 20 علاوه بر حق‌الزحمه‌ مربوط، 25 نسخه از اثر به صاحب اثر اهداء خواهد شد.

ماده21- حق الزحمه ارزیابان برحسب مورد توسط کمیته تعیین خواهد شد.

تبصره قراردادهایی که طبق آیین‌نامه‌های قبلی تنظیم گردیده تا پایان کار به قوت خود باقی است.

ماده22- "فرم شناسنامه" اثر توسط صاحب اثر تکمیل و به انضمام اثر به کمیته انتشارات مجتمع ارائه می‌گردد.

ماده23-گروه آموزشی طبق مقررات مندرج در آئین‌نامه انتشارات مجتمع ضمن تأیید و یا رد اثر ارائه شده نظرات خود را در قالب "فرم‌های مربوطه" از طریق رییس مجتمع به کمیته انتشارات منعکس می‌نماید.

ماده 24 -کمیته انتشارات شناسنامه اثر ارسالی را به منظور صلاحیت ارسال و ارزیابی بررسی می‌نمایند. همزمان با ارسال اثر جهت طرح در کمیته مزبور، صاحب اثر نیز می تواند با دعوت رییس کمیته در جلسه حضور یابد.

ماده 25-نتایج ارزیابی در کمیته یاد شده مورد بررسی قرار گرفته و اثر جهت چاپ و نشر در کمیته انتشارات مجتمع تأیید و یا رد می‌شود.

ماده 26-در صورت تصویب اثر در کمیته، تصویب نامه صادر و پس از رؤیت و تأیید صاحب اثر، در صورت نیاز ویراستاری علمی و ادبی، مجوز چاپ و نشر آن صادر و جهت طی مراحل دیگر به واحد آموزش مجتمع ارسال خواهد شد.

ماده 27- قالب تهیه جزوات مطابق دستورالعمل شماره .....می باشد.

 

این آئین نامه در 27 ماده و ---تبصره در سومین جلسه کمیته انتشارات ............ مورخ -------- به تصویب رسید و با پیشنهاد کمیته انتشارات قابل تغییر است.