طرح های پژوهشی

۱- بررسی وضعیت هوش سازمانی در سطح مجتمع بر اساس مدل آلبرشت در سال ۱۳۹۶

هوش سازمانی (OI) به معنای کسب دانش و اطلاعات جامع از همه عواملی که بر سازمان تاثیر می گذارد. منظور از همه عوامل یعنی اطلاعاتی که از مشتریان، ارباب رجوع، رقبا، محیط اقتصادی، محیط فرهنگی، فرایندهای سازمانی (مالی، اداری، حفاظتی، تولیدی، منابع انسانی، بودجه و ...) که تاثیر زیادی بر کیفیت تصمیمات مدیریتی در سازمان می‌گذارد هوش سازمانی است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر از جزئیات این مدل و مراحل انجام کار در بین بخش های مختلف مجتمع، فایل هوش سازمانی را از اینجا دانلود فرمایید.