برنامه ریزی استراتژیک

استراتژی یک سازمان مشخص می کند که سازمان چگونه می خواهد برای مشتریان، سهامداران و دیگر ذینفعان ارزش آفرینی نماید.  هیچ دو سازمانی در مورد استراتژی نظر همسانی ندارند.  بعضی از منظر مالی و از طریق درآمد و رشد سود، بعضی دیگر از نگاه تولید و خدمات، عده ای با مشتریان هدف، بخشی دیگر با کیفیت و مهندسی مجدد فرآیند ها و عده ای دیگر نیز با نگرش سرمایه انسانی و سرمایه سازمانی به تدوین استراتژی می پردازند. حسب آمارهای ارائه شده در این خصوص:

  • ۵٪ کارکنان از استراتژی خبر دارند و آن را درک می کنند.
  • ۲۵٪ سازمانها سیستم های پاداش متصل به استراتژی دارند.
  • ۸۵٪ مدیران اجرایی کمتر از یک ساعت در ماه در خصوص استراتژی صحبت می کنند.
  • ۶۰٪ سازمان ها بودجه خود را بر مبنای استراتژی تنظیم نمی کنند.

لذا مجموعه حاضر، تلفیقی از برنامه ریزی استراتژیک و جاری سازی آن می باشدو جهت جاری سازیمهارت های تعامل، تخصیص، پایش و سازماندهی بکار گرفته می شود.جاری سازی استراتژیک یک تکنولوژی نرم محسوب می شود. سازمان ها علاوه بر تکنولوژی های سخت (تکنولوژی های محصول و فرآیند) باید به چنین تکنولوژی هایی نیز مجهز شوند. در همین راستا ضمن مطالعه و ارزیابی مدل های رایج برنامه ریزی استراتژیک و بومی سازی مدل کاربردی جهت مجتمع آموزش فنون، مراحل پنج‌گانه کنکاش های مفهومی، محیطی، تصمیم گیری، پیاده سازی و ارزیابی مورد بررسی قرار گرفت.  در کنکاش مفهومی چشم انداز، مأموریت و ارزشهای کلیدی مجتمع به روشنی تدوین گردید.  شناخت محیط و تطبیق میان عوامل داخلی و خارجی محیطی منجر به جمع آوری، طبقه بندی، استخراج و تجزیه و تحلیل چهار عامل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدات (SWOT) گردید که خود نیز مبنای جامعی جهت تصمیم گیری محسوب گردید.

در مرحله تصمیم گیری ضمن تعیین عناصر ارزیابی شده از ماتریس SWOT با استراتژیهای چهارگانه (رقابتی، تقویتی/ ترمیمی، تدافعی و توسعه ای)، آلترناتیوهای مورد نظر با توجه به قرار گرفتن در موقعیت مجتمع آموزش فنون (استراتژی توسعه ای) تعیین و استراتژیهای عملیاتی و کاربردی احصاء و به تبع آن اقدامات مختص هر استراتژی ارائه گردید.  در مرحله پیاده سازی، نقشه استراتژی های ۲۲ گانه مجتمع آموزش فنون برای یک دوره ی ۵ ساله در افق ۱۴۰۰ ترسیم و با توجه به مضامین و عناوین استراتژیک، اهداف کیفی و میان مدت و کوتاه مدت (سالانه) و همچنین برنامه‌های حصول به آن تدوین که در مرحله عملیاتی و اجرایی قرار گرفته اند.مطالعه انجام شده ماحصل ۳۷۶۴۶ نفر/ساعت بحث و تبادل نظر از خروجی ارزیابی صورتجلسات شورای سیاستگذاری در یک دهه اخیر (۱۴ جلسه)، سرپرستان، کارکنان، اساتید (۳۴۸۴۸ نفر/ساعت) و پیشکسوتان مجتمع آموزش فنون (۲۵۶۰ نفر/ساعت) بوده است. لذا استراتژی یک فرآیند یادگیری بشمار آمده، و رویکرد تغییر بدون درد را به عنوان راه حلی که بتواند اهداف کیفی، کمی و همچنین برنامه های دستیابی به اهداف مذکور را تحقق ببخشد پیشنهاد می نمایم.

       سعید غلامی

رئیس مجتمع آموزش فنون اهواز