عملکرد آموزشی

عملکرد آموزشی دوره های برگزار شده مجتمع در سال ۱۳۹۶