خط مشی و چشم انداز مجتمع

مجتمع آموزش فنون اهواز به عنوان یکی از مراکز آموزشی شرکت ملی نفت ایران مستقر در اهواز ، جهت حفظ و ارتقاء سطح سلامت افراد ، حفاظت و صیانت ار منابع انرژی ، محیط زیست ، اموال و سرمایه های مجتمع ، بهبود کیفیت خدمات و محصولات ، افزایش سطح رضایت مشتریان و تعالی سازمانی با تعهد به بهبود مداوم عملکرد کیفی ، انرژی، محیط زیست، ایمنی و سلامت حرفه ای و تحقق توسعه پایدار،تعیین و تبعیت ازکلیه الزامات قانونی وسایر الزامات مرتبط ، مصمم است با تحقق اصل مدیریت مبتنی بر خط مشی، استقرار، اجرا، نگهداری، ‌پایش ‌و بهبود سیستم ‌های ‌مدیریتی ‌در فعالیتها ، خدمات‌ ‌بر اساس ‌‌استانداردهای

ISO29990:2010 ،   ISO50001:2011، ISO9001:2015  ، ISO14001:2015 ، OHSAS18001:2007   

و راهنمای ‌شرکت‌ملی‌نفت‌ایران‌(۱۳۸۲) وبطور اثر بخش ‌و کارا دست یافته و متعهد به رعایت اهداف استراتژیک ذیل می باشد :

  توسعه‌منابع‌انسانی‌با آموزش مستمر و اثر بخش و فرهنگ سازی ، مشارکت ، خلاقیت و نوآوری ، ایجاد انگیزش و تقویت روحیه کارکنان.

بهبود مداوم کیفیت و کمیت خدمات آموزشی با گسترش رویکرد فرآیند گرایی مجتمع.

تلاش در جهت افزایش رضایت مشتری و سایر طرفهای ذینفع با شناسایی ، درک و پیش‌بینی نیازها و انتظارات حال  و آینده.

ایجاد محیط کار ایمن ، سالم و پاک در راستای حفاظت ازکارکنان ، اموال ، تجهیزات و مواد با تامین زیر ساختهای تعالی .

 پیشگیری از بروز حوادث ، خسارت ها و بیماری های شغلی و کاهش ریسک به پایین ترین حد ممکن درمقابل کلیه خطرات .

ایجاد و گسترش رویکرد واقع بینانه در تصمیم‌گیری ها بر اساس تجزیه و تحلیل داده‌های کوتاه‌مدت و بلند مدت  الزامات و قوانین کیفی ، زیست‌محیطی ، ایمنی و سلامت حرفه ای و انرژی.

تلاش در جهت مدیریت ،حفظ منابع و بهینه سازی مصرف حامل های انرژی و مدیریت پسماند و ایجاد مکانیسم یکپارچگی سرمایه ، مدیریت تغییر و کنترل پیمانکاران در سیستم مدیریت HSE ، خرید تجهیزات و خدمات پربازده انرژی و طراحی با استفاده از فناوری های نوین.

 از آنجائیکه کارکنان مهم ترین سرمایه شرکت محسوب می گردند، انتظار می رود همه کارکنان و افرادی که به محیط کاری این مجتمع دسترسی دارند با اجرای کارهای تیمی در کلیه برنامه های کیفی ، انرژی، زیست محیطی ، ایمنی و سلامت حرفه ای مشارکت فعال داشته باشند و هر گونه انحراف از مفاد این خط مشی را به اطلاع مدیریت برسانند زیراکه اعتقاد ، باور ، انگیزه و مشارکت کارکنان در تمام سطوح سازمانی بسیار اساسی است . مدیریت مجتع تعهد می نماید عملکرد کیفی ، زیست محیطی ، ایمنی و سلامت حرفه ای ، انرژی، اهداف ، برنامه ها و کلیه مستندات و الزامات استانداردهای فوق را در صورت نیاز ازنظرتناسب ، کفایت و اثر بخشی مورد بازنگری قرار داده و آنرا به اطلاع تمام کارکنان و سایر طرفهای ذینفع برساند .