کمیته تالیف

در این کمیته کلیه فعالیت های مربوط به تالیف جزوات ، اسناد و مقالات توسط مدرسین مجتمع انجام می شود.

کلید واژه ها: کمیته تالیف