دعوت به همکاری

بدینوسیله مجتمع آموزش فنون اهواز جهت تکمیل فرآیندهای خدماتی و آموزشی خود از میان افراد واجد شرایط دعوت بعمل می آورد.

علاقه مندان میتوانند ضمن دانلود و تکمیل فرم های مربوطه درخواست خود را ارسال نموده و از طریق پیگیری کد رهگیری پاسخ خود را دریافت نمایند.

نام فرم

 دریافت فرم خام

 ارسال فایل های درخواستی

فرم ارزیابی و انتخاب اولیه مدرس

دانلود

آپلود

فرم ارزیابی اولیه پیمانکاری

دانلود

آپلود

 

 

کلید واژه ها: مجتمع آموزش فنون اهواز دعوت به همکاری نفت و گاز و پتروشیمی