همایشها و سمینارهای تخصصی

تماس با دبیرخانه دایمی کنفرانس ها و همایشها ۳۴۱۲۱۶۶۰-۰۶۱ و ۳۴۴۲۷۶۶۹ -۰۶۱