کتب فارسی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۱٬۶۳۶ مورد.
پدیدآورعنوانناشرتاریخ نشرموضوع
علی قلی زاده، ناصرمجموعه سوالهای کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی: پردازش‭۱۳۸۷ ‬-.دانشگاهها و مدارس عالی --ایران --آزمونها
مبانی سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی‭(SIG)‬: آوای قلم‍‭۱۳۸۹ ‬.سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی
شان، دارن،‭ ۱۹۷۲ ‬- م‍قصه‌های سرزمین اشباح: قدیانی، کتابهای بنفشه‭۱۳۸۳‬-.داستان‌های کودکان انگلیسی -- قرن‭۲۰ ‬م.
دولتی، رحیم،‭ ۱۳۱۹ ‬دور دنیا ... با هشتاد تومان!: سیمای فرهنگ‭۱۳۸۶ ‬.داستان‌های فارسی --قرن‭۱۴ ‬.
جاریانی، علی،‭۱۳۵۶ ‬ماشین های ابزار و روشهای تولید: فرا آموزش‭۱۳۸۴ ‬.دانشگاهها و مدارس عالی --ایران --آزمونها
کامیاب، مسعود،‭ ۱۳۴۸ ‬چاه‌نگاری اصول ، ابزارها و تفسیر پتروفیزیکی داده‌ها: ترآوا‭۱۳۹۲ ‬.چاه‌ها --نمودارگیری ژئوفیزیکی
شان، دارن،‭ ۱۹۷۲ ‬- م‍قصه‌های سرزمین اشباح: قدیانی، کتابهای بنفشه‭۱۳۸۳‬-.داستان‌های کودکان انگلیسی -- قرن‭۲۰ ‬م.
اسمیت، جوزف ماک،‭۱۹۱۶ ‬- مدرآمدی بر ترمودینامیک مهندسی شیمی: مرکز نشر دانشگاهی‭ ۱۳۶۶ ‬-.شیمی صنعتی
ارزیابی و برنامه‌ریزی محیط زیست با سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی‭(SIG)‬: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ‭۱۳۸۰ ‬.سیاست محیطزیست --داده‌پردازی
زبان عمومی و تخصصی کارشناسی ارشد ‭۲)‬): (رشته‌های مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست (زیست‌گاه‌ها و تنوع زیستی، آلودگی‌ها و ارزیابی و آمایش)، مدیریت، حقوق و اقتصاد محیط زیست، مدیریت و برنامه‌ریزی و آموزش محیط زیست و آلودگی و حفاظت محیط زیست دریا): خانیران‭۱۳۸۷ ‬.دانشگاهها و مدارس عالی --ایران --آزمونها --کتاب‌های قرائت