تقویم آموزشی سال ۱۳۹۸


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۲۸۵ مورد.
رديفگروه آموزشيعنوان دورهکد دورهمدت دورهروز شروع
51HSEPSSR21029241398/02/16
52HSEبررسی و تجزیه و تحلیل حوادث RCA21424241398/02/16
53HSEایمنی کار در فضای بسته و محصور21423161398/02/17
54HSEHSE در تعمیرات اساسی21030161398/02/21
55HSEایمنی ترافیک و رانندگی تدافعی21408161398/02/21
56HSEمبانی آتش2143881398/02/23
57تخصصیتعمیرات پیشگیرانه PM25001161398/02/23
58HSEHAZMAT 121410241398/02/29
59HSEکار در ارتفاع21437161398/03/18
60HSEمدیریت تغییر MOC21013161398/03/18