بانک دوره های آموزشی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳٬۷۱۵ مورد.
کدوزارتيساعتعنوان دورهکد تخصصيعنوان گروه تخصصياهداف دورهنحوه اجرا
50018آداب و اسرار نماز (محتوی از سازمان مدیریت)NULLعمومی - دوره های ابلاغی ویژهآشنایی فراگیران با آداب و اسرار نمازتئوری
50028آشنایی با نظام هدفمندکردن یارانه هاNULLعمومی - دوره های ابلاغی ویژهآشنایی با طرح هدفمند کردن یارانه هاتئوری
500332آموزش قرآن کریم(روخوانی و روانخوانی)NULLعمومی - دوره های ابلاغی ویژهتوانایی فراگیران در روخوانی قران کریمتئوری
50048دوره طرح تکریم ارباب رجوع واحترام به مراجعینNULLعمومی - دوره های ابلاغی ویژهآشنایی فراگیران با طرح تکریم ارباب رجوعتئوری
500516 ّشناسایی مواد مخدرNULLعمومی - دوره های ابلاغی ویژهآشنایی کارکنان با مواد مخدر و روش شناسایی آنهاتئوری
50064طرح سلمان 1 - مفهوم شناسی فرهنگ و مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی با تاکید بر آموزه های دینیNULLعمومی - دوره های ابلاغی ویژهارتقا دانش فراگیران در خصوص مفاهیم، ویژگیها و انواع فرهنگ و رابطه آن با دینتئوری
50074طرح سلمان 2 - راهبردهای فرهنگی امام راحل (ره) و مقام معظم رهبریNULLعمومی - دوره های ابلاغی ویژهشناخت دیدگاهها و راهبردهای فرهنگی امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری و تلاش در اصلاح فرهنگ عمومیتئوری
50084طرح سلمان 3 - تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تاکید بر مهندسی فرهنگیNULLعمومی - دوره های ابلاغی ویژهآشنایی فراگیران با کلیات مصوبات اساسی فرهنگی و ویژگی های آنتئوری
50092طرح سلمان 4 - تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآنیNULLعمومی - دوره های ابلاغی ویژهآشنایی فراگیران با کلیات منشور توسعه فرهنگ قرآنیتئوری
50104طرح سلمان 5 - مهدویت و فرهنگ انتظارNULLعمومی - دوره های ابلاغی ویژهارتقا دانش و تعمیق نگرش فراگیران در خصوص نقش و جایگاه مهدویتتئوری