بانک دوره های آموزشی


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۳٬۷۱۵ مورد.
کدوزارتيساعتعنوان دورهکد تخصصيعنوان گروه تخصصياهداف دورهنحوه اجرا
1650616پدافند غیرعامل تسهیلات بندری و دریایی8568پشتیبانی و ستاد - حراست - بنادرارتقا توانایی فراگیران جهت انجام اقدامات پدافند غیرعامل در بنادرتئوری
160028توجیه کارکنان اعزامی به خارج از کشور (امنیت سفرهای خارجی)NULLپشتیبانی و ستاد - حراستآشنایی فراگیران با تهدیدات در مأموریتهای خارج از کشورتئوری
1600324حفاظت و حراست فرودگاهها8824پشتیبانی و ستاد - حراستآشنایی شرکت کنندگان با نحوه حفاظت و حراست از فرودگاههای اختصاصی نفتتئوری-عملی
1600440حفاظت فیزیکی- سطح 1NULLپشتیبانی و ستاد - حراستاشنایی با نحوه حفاظت از اماکن ، تأسیسات، دارایی های سازمان و کنترل ورود و خروج مراجعینتئوری-عملی
1600540حفاظت فیزیکی- سطح 2NULLپشتیبانی و ستاد - حراستآشنایی و بکارگیری سامانه های مدرن حفاظت فیزیکیتئوری-عملی
1600616مدیریت حفاظت فیزیکی9707پشتیبانی و ستاد - حراستکسب مهارت در تهیه و تنظیم طرح حفاظت فیزیکیتئوری
160078حفاظت گفتار8822پشتیبانی و ستاد - حراستآشنایی با روشهای حفاظت گفتارتئوری
160088تهدیدات و تخلیه تلفنی8744پشتیبانی و ستاد - حراستآشنایی با روشها و شگردهای تخلیه تلفنی و راههای مقابله با آنتئوری-عملی
160098حفاظت پرسنلیNULLپشتیبانی و ستاد - حراستصیانت از نیروی انسانی و مراحل حفاظت پرسنلیتئوری
1601016حفاظت اسناد و مدارک8809پشتیبانی و ستاد - حراستآشنایی با اسناد و مدارک طبقه بندی شده و نحوه نگهداری و حفاظت از آنهاتئوری-عملی