بانک دوره های آموزشی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳٬۷۱۵ مورد.
کدوزارتيساعتعنوان دورهکد تخصصيعنوان گروه تخصصياهداف دورهنحوه اجرا
2143224سیستم مدیریت ایمنی فرآیند (PSM)9295HSE - ایمنی و آتش نشانی
1340116آشنایی با روشهای تحلیل گری مشاغل8076پشتیبانی و ستاد - منابع انسانی - برنامه ریزیشناخت روشهای تحلیلگری مشاغلتئوری
2040132زبان تخصصی مدیریت منابع انسانی - Human Resources Management9008زبان تخصصی - مشاغل غیرفنیتسلط و توانایی مطالعه منابع زبان اصلی مدیریت منابع انسانیتئوری
2040232زبان تخصصی مدیریت - Management9007زبان تخصصی - مشاغل غیرفنیتسلط و توانایی مطالعه منابع زبان اصلی رفتار سازمانیتئوری
133138طراحی و ترسیم فرآیندها و دستورالعملهای آموزشی9404پشتیبانی و ستاد - منابع انسانی - آموزشآشنایی با فرآیندهای آموزشی و تدوین دستورالعملتئوری
133148بودجه بندی آموزشNULLپشتیبانی و ستاد - منابع انسانی - آموزشآشنایی با مکانیزم بودجه بندی آموزشتئوری
1331516آموزش مجازی (E-learning)NULLپشتیبانی و ستاد - منابع انسانی - آموزشآشنایی با الزامات آموزش مجازیتئوری-عملی
1331616برنامه ریزی استراتژیک آموزشNULLپشتیبانی و ستاد - منابع انسانی - آموزشآشنایی با تدوین ،اجرا و ارزیابی استراتژیهای آموزشتئوری
1331716بازگشت سرمایه در آموزش8479پشتیبانی و ستاد - منابع انسانی - آموزشآشنایی با بازگشت سرمایه در آموزشتئوری
1100124بررسی مواردخاص و مباحث جاری در حسابداری8506پشتیبانی و ستاد - مالیآشنایی با مباحث جاری و خاص در حسابداریتئوری