برگزاری دوره های تخصصی SIL, LOPA,BMS در بخش HSE مجتمع آموزش فنون - دی ماه ۹۷۸

برگزاری دوره های تخصصی SIL, LOPA,BMS در بخش HSE مجتمع آموزش فنون - دی ماه ۹۷

این دوره ها شامل مفاهیم ایمن سازی مخازن در برابر صاعقه، طبقه بندی مناطق...