تقدیر از اساتید مجتمع آموزش فنون اهواز -اردیبهشت ماه ۹۸

۰۱ خرداد ۱۳۹۸ ۹

عکاس: دامون نظرپور