مراسم اولین پنجشنبه شهید گمنام در مجتمع آموزش فنون اهواز- ۲۵ بهمن ماه ۹۷

۲۷ بهمن ۱۳۹۷ ۱۷

عکاس: دامون نظرپور