آماده سازی مکان خاکسپازی شهید گمنام در مجتمع آموزش فنون اهواز- بهمن ماه ۱۳۹۷

۲۱ بهمن ۱۳۹۷ ۷

عکاس: دامون نظرپور