برگزاری مراسم افتتاحیه سیستم مدیریت کیفیت-۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

۰۹ بهمن ۱۳۹۷ ۷

عکاس: دامون نظرپور