صبحگاه مشترک یاد یاران بمناسبت هفته بسیج- ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۳۰ آبان ۱۳۹۷ ۱۳

عکاس: دامون نظرپور