بازدید مدیر مجتمع و روسای بسیج از خانواده محترم شهید مدافع حرم - ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۷

۲۲ مهر ۱۳۹۷ ۵

عکاس: دامون نظرپور