برگزاری دوره PSSER در بخش HSE مجتمع آموزش فنون -بهمن ماه ۱۳۹۷۸

برگزاری دوره PSSER در بخش HSE مجتمع آموزش فنون -بهمن ماه ۱۳۹۷

مدرس دوره: جناب مهندس آهنج عکاس: دامون نظرپور

دوره آموزشی شبکه های مراکز تلفن آلکاتل۹

دوره آموزشی شبکه های مراکز تلفن آلکاتل

برگزاری دوره شبکه‌های تلفنی مراکز تلفن آلکاتل در راستای عمل به وظایف...