واحد شناسایی نیازها و برنامه ریزی آموزشی

نیازسنجی عبارتست از فرایندی نظام دار براساس جمع آوری و تحلیل اطلاعات در جهت تعیین اهداف، شناسایی بین وضع موجود و هدف ها ، با استفاده از تکنیکها و ابزار خاص و نهایتاً تعیین اولویتها برای عمل است. اما برنامه ریزی نیز به نوبه خود، یکی از ضرورت های اجتناب ناپذیر و یکی از ابزارهای بسیار مؤثر و کارآمد برای بقای سازمانها می باشد. بدون برنامه ریزی در زمینه های آموزشی و بهسازی منابع انسانی، هیچ سازمانی قادر به ادامه حیات و انجام کار اثربخش نمی باشد. به عبارتی دیگر طراحی و برنامه ریزی آموزشی نیز از اجزای مختلفی شامل تعیین اهداف آموزشی و پیش بینی عملیات و فعالیتهای آموزشی برای رسیدن به اهداف آموزشی از قبل تعیین شده با توجه به امکانات و محدودیت های آموزشی و همچنین نظام ارزشی سازمانی تشکیل می شود.

 اما هدف کلی واحد شناسایی نیازها و برنامه ریزی آموزشی، تعیین نیازهای آموزشی کارکنان در سطوح سازمانی، شغلی و فردی در راستای ماموریت ها، اهداف و برنامه ها و دستورالعمل های نظام آموزش کارکنان در راستای افزایش بهره وری، افزایش کارائی و اثربخش آموزش ها، جامعیت آموزش ها در تمامی سطوح، نظام مند شدن فعالیت های آموزش های کاربردی و همچنین جهت گیری هدفمند فعالیت های آموزشی بر اساس اهداف عملیاتی زیر است:

۱- شناخت وضعیت موجود آموزش کارکنان

۲- تجزیه و تحلیل سازمانی، شغلی و فردی برای تعیین نیازهای آموزشی

۳- طراحی و تدوین و برنامه ریزی اجرای دوره های آموزشی تخصصی، عمومی، HSE و ... جهت کلیه مشاغل و کارکنان صنعت نفت و گاز و همچنین سایر فراگیران صنایع مرتبط بر حسب رسته شغلی، سمت و پست سازمانی

کلید واژه ها: واحد شناسایی نیازها و برنامه ریزی آموزشیمجتمع اموزش فنون اهواز