واحد ارزیابی و سنجش اثربخشی آموزشی

از آنجاییکه هدف نهایی آموزش کارکنان کارایی و اثربخشی بیشتر و درنهایت بهره وری مفید می باشد بنابراین بررسی و آگاهی از نتایج و بازده آموزش کارکنان لازمه فرآیند آموزشی و حلقه تکمیلی آموزش است.

در حقیقت، ارزیابی اثربخشی آموزش یعنی اینکه تعیین کنیم، آموزش های انجام شده تا چه حد منجر به ایجاد مهارتهای عملی و کاربردی مورد نیاز سازمان شده است.  واحد ارزیابی و سنجش اثربخشی آموزش، برنامه ریزان و کادر آموزشی سازمان را نسبت به جنبه های مثبت و منفی برنامه آگاه می نماید و از این طریق اثربخش کردن برنامه ها و فعالیت های آموزشی نیروی انسانی امکان پذیر می نماید. . مسئولیت و رسالت واحد ارزیابی و سنجش اثربخشی آموزشی فراهم نمودن آیینه و تصویری روشن تر برای مدیران و کارکنان سازمان از چگونگی و کم و کیف فعالیت های آموزشی است.

کلید واژه ها: واحد ارزیابی و سنجش اثربخشی آموزشیمجتمع اموزش فنون اهواز