کمیته ۵s

در این کمیته ملزومات بلااستفاده اداری شناسایی و جمع آوری می شود.

کلید واژه ها: کمیته 5s