کمیته فرهنگی

کلیه فعالیت های فرهنگی مجتمع آموزش فنون در این کمیته برنامه ریزی می شود که بسیج رکن اصلی آن است و بر اساس نتایج بدست آمده اقدام می شود.

کلید واژه ها: کمیته فرهنگی