کمیته شورای آموزشی

در این کمیته موارد مختلف آموزشی مجتمع آموزش فنون مطرح و مورد بحث قرار میگیرد.

کلید واژه ها: کمیته شورای آموزشی