کمیته راهبردی

در این کمیته برنامه های مختلف مربوط به استانداردها و سیاست های کلی مجتمع آموزش فنون بررسی می شود.

کلید واژه ها: کمیته راهبردی