دوره های آموزشی قابل برنامه ریزی در سال ۱۳۹۷

با توجه به وجود امکانات آموزشی درخور در مجتمع آموزش فنون، دوره های آموزشی مندرج در جدول زیر، در صورت نیاز از سوی متقاضیان محترم، قابل برنامه ریزی و اجرا با کیفیت مورد نیاز آنان خواهد بود.

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۸۲ مورد.
بخش گروه عنوان دوره کد دوره مدت دوره
نفت و گازسیستم شبیه ساز آموزشی OTSفاقد کد۱۶
مشارکتمشارکتممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت آموزش ایزو 10015۲۳۰۸۸۱۶
مشارکتمشارکتمدیریت بالندگی سازمانیفاقد کد۸
مشارکتمشارکتPREIELTSفاقد کد۴۰
مشارکتمشارکتمدیریت تحول و نوآوریفاقد کد۸
مشارکتمشارکتمدیریت تغییر و تضادفاقد کد۸
مشارکتمشارکتمدیریت و برنامه ریزی استراتژیکفاقد کد۲۴
مشارکتمشارکتمدیریت داناییفاقد کد۸
مشارکتمشارکتIELTSفاقد کد۴۰
مشارکتمشارکتمدیریت دانش و یادگیری سازمانیفاقد کد۸