تقویم آموزشی سال ۱۳۹۷

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۶۴۴ مورد.
بخشگروهعنوان دورهکد دورهمدت دورهروز شروعماه شروعروز پايان
HSEپروانه های کار گرم و سرد۲۱۴۲۶۸۱۳۹۷/۰۱/۲۰۱۱۳۹۷/۰۱/۲۰
HSEقوانین و مقررات بهداشت حرفه ای۲۱۲۱۵۱۶۱۳۹۷/۰۱/۲۶۱۱۳۹۷/۰۱/۲۷
تخصصیمکانیکمدیریت داراییهای فیزیکی۲۵۰۱۴۲۴۱۳۹۷/۰۱/۲۶۱۱۳۹۷/۰۱/۲۸
تخصصیبرقاستاندارد های برق۴۲۰۰۱۲۴۱۳۹۷/۰۱/۲۶۱۱۳۹۷/۰۱/۲۹
تخصصیبرقسیستم ارتینگ وحفاظت در برابر صاعقه۴۲۰۱۷۲۴۱۳۹۷/۰۱/۲۶۱۱۳۹۷/۰۱/۲۹
HSEمبانی پدافند غیرعامل۲۱۸۰۱۱۲۱۳۹۷/۰۱/۲۸۱۱۳۹۷/۰۱/۲۹
مشارکتمشارکتنظام ارزیابی عملکرد کارکنان (کارشناسان)۱۳۴۰۸۱۶۱۳۹۷/۰۱/۲۸۱۱۳۹۷/۰۱/۲۹
مشارکتمشارکتاستاندارد آموزشی ایزو - 29993۲۳۰۹۱۸۱۳۹۷/۰۲/۰۱۲۱۳۹۷/۰۲/۰۱
مشارکتمشارکتتشریح الزامات و مستندسازی استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001:2015۲۳۰۰۱۱۶۱۳۹۷/۰۲/۰۱۲۱۳۹۷/۰۲/۰۲
مشارکتمشارکتتدوین شرح وظایف۱۳۸۰۵۱۶۱۳۹۷/۰۲/۰۱۲۱۳۹۷/۰۲/۰۲